Na Štrbskom Plese sa uskutočnilo neformálne zasadnutie členských štátov EÚ a Komisie k ekologickej poľnohospodárskej výrobe

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

V rámci neformálnych podujatí počas Slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie sa v dňoch 7. – 8. septembra 2016 konalo na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách neformálne zasadnutie členských štátov k ekologickej poľnohospodárskej výrobe, ktoré zorganizoval Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ÚKSÚP) pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Na zasadnutí sa zúčastnilo 31 expertov z 19 členských štátov EÚ, ktorí sú delegovaní na pracovné zasadnutia v EÚ inštitúciách v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby a zástupca Európskej Komisie - Generálneho riaditeľstva pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, pán João Onofre, riaditeľ oddelenia pre ekologické poľnohospodárstvo.

Na úvod zasadnutia privítal hostí generálny riaditeľ ÚKSÚP, pán Ing. Peter Rusňák, PhD, ktorý delegátom predstavil činnosť ÚKSÚP, pričom zdôraznil, že ÚKSÚP vykonáva a zabezpečuje povinnosti príslušného orgánu štátnej správy len v jednej oblasti svojej činnosti a to práve v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby.

Rokovanie viedla Ing. Juliana Schlosserová, CSc. (ÚKSÚP), zástupkyňa SR v EÚ inštitúciách za oblasť ekologickej poľnohospodárskej výroby.

Tematické okruhy zasadnutia spracovali experti ÚKSÚP na základe podnetov príslušných orgánov pre ekologickú poľnohospodársku výrobu v členských štátoch EÚ. Agenda neformálneho zasadnutia  pokrývala oblasť rastlinnej výroby, živočíšnej výroby, systému bioprodukcie v tretích krajinách, ako aj prvky systémového charakteru realizácie ekologickej poľnohospodárskej výroby na EÚ úrovni.

Neformálne zasadnutie členských štátov umožnilo delegátom vyjadriť  svoje postoje, prípadne navrhnúť nové riešenia s cieľom vylepšovať a zdokonaľovať systém ekologickej poľnohospodárskej výroby na úrovni EÚ tak, aby ekologická poľnohospodárska výroba zostala verná svojim princípom a cieľom. Prítomnosť zástupcu Európskej komisie ako tvorcu legislatívy na úrovni EÚ umožnila delegátom prekonzultovať aj  možnosti zmien právneho rámca EÚ pre tie oblasti biovýroby, ktoré pociťujú členské štáty ako neúplne vyjasnené. 

Súčasťou podujatia boli aj odborné návštevy dvoch ekologických prevádzkovateľov hospodáriacich v tatranskom regióne – Poľnohospodárskeho družstva Važec a Poľnohospodárskeho podielníckeho  družstva Liptovská Teplička, na ktorých sa okrem delegátov členských štátov a Komisie zúčastnili aj zástupcovia Medzinárodného hnutia ekologického poľnohospodárstva (IFOAM).

Cieľom exkurzie bola výmena praktických skúseností z realizácie výroby bioproduktov na úrovni biofarmy v rastlinnej aj živočíšnej výrobe a následné spracovanie primárnych bioproduktov na biopotraviny, ktoré sú typické pre Slovensko: bryndza, kyslomliečne výrobky a tradičné syry.

Zástupca Komisie ako aj všetci účastníci podujatia vysoko hodnotili odbornú pripravenosť expertov ÚKSÚP zastupujúcich SR v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby, profesionálny prístup zamestnancov ÚKSÚP k organizácii podujatia a rovnako vysoko hodnotili aj úroveň slovenských bio prevádzkovateľov a ich široký sortiment a kvalitu bio výrobkov.