Informácia pre držiteľov autorizácie prípravkov na ochranu rastlín ohľadom predĺženia doby platnosti autorizácie a obnovenia autorizácie prípravkov na ochranu rastlín

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

Táto informácia je určená všetkým držiteľom autorizácie prípravkov na ochranu rastlín, ktorí plánujú podať žiadosť o predĺženie doby platnosti autorizácie prípravkov, pre ktoré je zároveň potrebné predložiť žiadosť o obnovenie autorizácie.

Kontrolný ústav poukazuje na skutočnosť, že obnovením autorizácie podľa článku 43 nariadenia EP a Rady (ES) č.1107/2009 z 21.10.2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc  Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (ďalej len „nariadenia“) sa zároveň predĺži doba platnosti autorizácie prípravku na ochranu rastlín v súlade s čl. 32 nariadenia. Ak sa z dôvodov, na ktoré žiadateľ nemá vplyv, neprijme žiadne rozhodnutie o obnovení autorizácie pred uplynutím doby jej platnosti, existuje podľa čl. 43 ods. 6 nariadenia možnosť postupu správneho orgánu  predĺžiť dobu platnosti autorizácie prípravku na ochranu rastlín o čas potrebný na ukončenie skúmania a prijatie rozhodnutia. Z uvedených dôvodov preto nie je potrebné pre takéto prípravky predkladať aj žiadosť o predĺženie doby platnosti autorizácie.

Kontrolný ústav zároveň poukazuje na tú skutočnosť, že uplatnenie  článku 43 ods. 6 je možné iba vtedy, ak držiteľ autorizácie podal riadne v termíne žiadosť o obnovenie autorizácie prípravku v súlade s článkom 43 ods. 2 nariadenia ešte pred uplynutím doby platnosti autorizácie prípravku.

V ostatných prípadoch, sa postupuje v súlade s ust. §17 zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti, t.z. žiadateľ je povinný podať žiadosť o predĺženie doby platnosti. Kontrolný ústav v tomto prípade odporúča uvádzať do sprievodného listu objasňujúce dôvody podania žiadosti, resp. informáciu o naplnení kritérií pre podanie žiadosti uvedených v § 17 ods. 8 zákona.