Zmena v používaní eKOLKU

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

Dovoľujeme si Vás informovať, že od  01.04.2016 sa menia Obchodné podmienky – Elektronický kolok.  Úplné znenie dokumentov je zverejnené  na www.posta.sk a www.elektronickekolky.sk.

Na základe uvedenej zmeny môžu naši klienti uhrádzať  správne poplatky nasledovným spôsobom:

  • po ukončení predaja Nominálnych eKolkov (tzv. Potvrdení pre evidenciu poplatku) k 31.03.2016, poplatník ich bude môcť na úradoch použiť do 30.04.2016
  • po zahájení predaja nového eKolku s QR kódom (tzv. Potvrdenie o úhrade správneho/súdneho poplatku) od 01.04.2016 na 311 poštách vybavených fiškálnym modulom. Poplatník ich bude môcť na úradoch použiť od 01.04.2016. Nový eKolok je charakterizovaný QR kódom (rovnako ako eKolok z kiosku), tlačený na fiškálnej tlačiarni a je vydávaný na občanom zvolenú hodnotu bez konkrétnej služby alebo úradu/súdu a platný 2 roky od vydania.
  • poplatník môže uhradiť platby aj poštovou poukážkou resp. prevodom na účet. Pri tomto spôsobe platby si musí vyžiadať platobný predpis  na príslušnom pracovisku ÚKSÚP a na základe tohto predpisu vykoná úhradu.

  

Odbor ochrany rastlín - Ing. Kurhajcová Ivana +421 2 59 880 246

Odbor ochrany rastlín - Ing. Franko Jaroslav    +421 32 6528 588  letecké aplikácie

Odbor registrácie pesticídov - Boskovičová Veronika +421 2 59 880 352

  • podaním  vzniká podľa § 8 zákona  č. 145/1995 Z. z.  o správnych poplatkoch zároveň  poplatková povinnosť. Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy správneho orgánu na jeho zaplatenie.
  • ak poplatky splatné podľa § 8 zákona č. 145/1995 Z. z. nebudú zaplatené, správny orgán úkon nevykoná a konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku sa nemožno odvolať.

V prípade akýchkoľvek otázok nás, prosíme, kontaktujte.