Neobnovenie schválenia účinnej látky dimethomorph

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

 

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len „kontrolný ústav“) informuje držiteľov autorizácií prípravkov na ochranu rastlín, držiteľov povolení na paralelný obchod a používateľov prípravkov na ochranu rastlín, že vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2024/1207 sa neobnovilo schválenie účinnej látky  dimethomorph, v dôsledku čoho kontrolný ústav zruší autorizácie a povolenia na paralelný obchod prípravkov na ochranu rastlín s touto účinnou látkou. Autorizácie a povolenia prípravkov na ochranu rastlín s účinnou látkou dimethomorph sa budú rušiť k 20. novembru 2024, pričom doba odkladu na dopredaj, skladovanie, používanie a zneškodnenie bude umožnená v súlade s nariadením do 20. mája 2025. Kontrolný ústav tiež upraví dobu odkladu pre už neautorizované a nepovolené prípravky, ktorých doba odkladu je dlhšia ako termín daný hore uvedeným nariadením. Odporúčame preto poľnohospodárskej verejnosti brať tieto skutočnosti do úvahy pri plánovaní nákupu a aplikácie týchto prípravkov na ochranu rastlín.