Návrh novej osivárskej a odrodárskej legislatívy – revízia textu

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP


     Dňa 5. júla 2023 Európska komisia zverejnila Návrh Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o výrobe a uvádzaní rastlinného množiteľského materiálu na trh v Únii, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031, (EÚ) 2017/625 a (EÚ) 2018/848, a o zrušení smerníc Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 2002/53/ES, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES, 2002/57/ES, 2008/72/ES a 2008/90/ES (nariadenie o rastlinnom množiteľskom materiáli).

O návrhu nariadenia sa diskutuje na zasadnutiach Pracovnej skupiny Rady EÚ pre genetické zdroje a inovácie v poľnohospodárstve (osivá, množiteľský a sadivový materiál), kde účasť Slovenskej republiky zabezpečujú experti Odboru osív a sadív a Odboru odrodového skúšobníctva, ÚKSÚP v Bratislave.

V tejto súvislosti si Vám dovoľujeme upozorniť na dokument Rady EÚ, ktorý pripravilo španielske predsedníctvo Rady Európskej únie na základe prijatých pripomienok členských štátov. Jedná sa o revidované znenie článkov 1-22 návrhu nariadenia. Revidovaný text predsedníctva bude predmetom diskusie zasadnutia pracovnej skupiny dňa 19. decembra 2023.