Drony v poľnohospodárstve

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

     V septembri 2023 sa na Inštitúte znalostného pôdohospodárstva a inovácií (ďalej len „IZPI“) uskutočnilo pracovné stretnutie k problematike dronov v poľnohospodárstve.

     Stretnutie zorganizovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  (ďalej len „MPRV SR“) v spolupráci s IZPI,  Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym v Bratislave (ďalej len „ÚKSÚP“) a Národným lesníckym centrom vo Zvolene (ďalej len „NLC“). Zúčastnili sa na ňom zástupcovia uvedených inštitúcií, zástupcovia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, Agrárnej komory Slovenska a Potravinárskej komory Slovenska  ako aj zástupcovia spoločností, ktoré majú v portfóliu profesijných činností využívanie dronov v poľnohospodárstve. 

     Prezentácia zástupkyne MPRV SR B. Škarbovej, ktorá je zároveň aj predsedníčkou Pracovnej skupiny OECD pre pesticídy bola zameraná na legislatívne aspekty využitia dronov pri aplikácii prípravkov na ochranu rastlín a pomocných prípravkov v ochrane rastlín, ďalej na súvisiace aktuálne platné aj pripravované legislatívne predpisy, ako aj aktivity OECD v tejto oblasti. 

     V prezentácii zástupcu ÚKSÚP J. Franka boli predložené informácie z činnosti expertnej skupiny OECD pre využitie dronov, ako aj návrh dokumentu „Best Practice Document“, ktorý je momentálne predmetom pripomienkovania. 

       A. Kunca z NLC prezentoval výsledky prvej výskumnej úlohy týkajúcej sa využitia dronov pri aplikácii herbicídov pri odstraňovaní agáta bieleho, ktorá bola realizovaná v spolupráci s Východoslovenskou distribučnou, a. s. (ďalej len „VSD, a. s“) v roku 2022. Potenciál tejto spolupráce je aj do budúcich rokov, o čom svedčí ďalšia žiadosť zo strany VSD, a. s. na rok 2023.

       Po úvodných prezentáciách bola otvorená diskusia k možnostiam využitia dronov v pôdohospodárstve, hlavne v oblasti aplikácie prípravkov na ochranu rastlín. 

       Momentálne nie je dostatok údajov na hodnotenie bezpečnosti takejto aplikácie a preto tieto aplikácie  n i e   s ú   v  č l e n s k ý ch   š t á t o ch   EÚ (vrátane Slovenska)
z a t i a ľ   p o v o l e n é.

       Avšak SÚ TU MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE v oblasti vedy a výskumu a tak využiť výsledky pri tvorbe štandardov bezpečnej aplikácie. Ďalšou oblasťou je oblasť odborného vzdelávania zameraného na tento špecifický typ aplikácie prípravkov. 

       MPRV SR je otvorené tejto spolupráci a vidí v tom prínos pre obidve strany, ako aj pre samotnú poľnohospodársku prax.  Zavádzanie inovatívnych metód je potrebné v rámci možností urýchliť.

       Rokovania o technických otázkach realizácie postrekov dronmi umožnia aktívnu participáciu SR na príprave relevantnej legislatívy na úrovni EÚ.