Zrušenie chránenej zóny pre bakteriózu Erwinia amylovora pre celé územie Slovenskej republiky.

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

Metodický pokyn ÚKSÚP č. 7/2024

"Postup vymedzenia nárazníkovej zóny pre "Erwinia amylovora"

MP ÚKSÚP č. 7-2024 Postup vymedzenia nárazníkovej zóny pre Erwinia amylovora je určený registrovým profesionálnym prevádzkovateľom na odbore ochrany rastlín ÚKSÚP, ktorí pestujú a označujú rastlinnými pasmi hostiteľské rastliny pre Erwinia amylovora.

Žiadosť o vymedzenie nárazníkovej zóny pre Erwinia amylovora- tlačivo doc

aktualizácia 22. február 2024

Zrušenie chránenej zóny pre bakteriózu Erwinia amylovora pre celé územie Slovenskej republiky.

Dňa 14.09.2023 bolo vydané Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) 2023/1787, ktorým sa menia prílohy III, IX a X k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/2072, pokiaľ ide o zaradenie chránených zón a príslušných karanténnych škodcov chránenej zóny do zoznamu, zákaz uvedenia rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov do určitých chránených zón a osobitné požiadavky na ich uvedenie do určitých chránených zón alebo premiestňovanie v rámci nich.

Uvedené vykonávacie nariadenie zrušuje chránenú zónu v SR pre bakteriózu Erwinia amylovora s účinnosťou od 9. októbra 2023.

Sledujte webovú stránku ÚKSÚP - informácie budeme aktualizovať. 

Informácia aktualizovaná 25. septembra 2023

Informácie ku zmene legislatívy ohľadom chránených zón – určené profesionálnym prevádzkovateľom s hostiteľskými rastlinami pre Erwinia amylovora.

ÚKSÚP v Bratislave požiadal prostredníctvom MPRV SR Európsku komisiu o zrušenie chránenej zóny (CHZ) Erwinia amylovora pre Slovenskú republiku. Návrh bol na zasadnutí Stáleho výboru pre zdravie rastlín konaného dňa 11. 07. 2023 schválený. Európska komisia by mala legislatívne zmeny vo vzťahu ku CHZ čoskoro zverejniť (buď počas letných mesiacov alebo v septembri). Vo vzťahu k CHZ očakávame nasledovné zmeny v legislatíve:

 • zrušenie CHZ pre Erwinia amylovora – Slovensko, Slovinsko (celé územia)
 • zrušenie CHZ pre Cryphonectria parasitica – Česká republika (celé územie)
 • pribudne CHZ pre Thaumetopoea pityocampa - Severné Írsko a Írsko

Švajčiarsko informovalo Komisiu, aby odobrali štatút kantónu Valais ako oblasti bez výskytu Erwinia amylovora.

Hostitelia Erwinia amylovora sú rastliny a živý peľ na opeľovanie okrem plodov a semien nasledovných rodov a druhov:

 • Amelanchier - muchovník
 • Chaenomeles - dulovec
 • Cotoneaster - skalník
 • Crataegus - hloh
 • Cydonia – dula - okrasné aj ovocné duly
 • Eriobotrya - mišpuľník
 • Malus – jabloň – okrasné aj ovocné jablone
 • Mespilus - mišpuľa
 • Photinia davidiana
 • Pyracantha - hlohyňa
 • Pyrus – hruška - okrasné aj ovocné hrušky
 • Sorbus - jarabina

Sledujte webovú stránku ÚKSÚP - informácie budeme aktualizovať. 

1. august 2023