Neobnovenie schválenia účinnej látky dimoxystrobin

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

  

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len „kontrolný ústav“) informuje držiteľov autorizácií prípravkov na ochranu rastlín, držiteľov povolení na paralelný obchod a používateľov prípravkov na ochranu rastlín, že vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2023/1436 sa neobnovilo schválenie účinnej látky dimoxystrobin, v dôsledku čoho kontrolný ústav zruší autorizácie a povolenia na paralelný obchod prípravkov na ochranu rastlín s touto účinnou látkou. Autorizácie a povolenia prípravkov na ochranu rastlín s účinnou látkou dimoxystrobin sa budú rušiť k 31. januáru 2024, pričom doba odkladu na dopredaj, skladovanie, používanie a zneškodnenie bude umožnená v súlade s nariadením do 31. júla 2024. Odporúčame preto poľnohospodárskej verejnosti brať tieto skutočnosti do úvahy pri plánovaní nákupu a aplikácie týchto prípravkov na ochranu rastlín.