Odbor ochrany rastlín upozorňuje na zavádzajúce reklamy pri predaji popínavých jahôd a ovocných stromčekov

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

Na základe upozornenia zo strany nespokojného zákazníka na klamlivú reklamu ÚKSÚP v Bratislave, Odbor ochrany rastlín vydáva nasledovné stanovisko.

V mnohých reklamných materiáloch sa objavujú inzeráty na kúpu popínavých jahôd „šplhajúcich sa do výšky“, podľa reklamy do 1,3 m i viac za krátkych 6 mesiacov. V týchto prípadoch zvyčajne ide o jahodu ananásovú (Fragaria x ananassa Duch.). Štandardné jahody (aj celoročne rodiace) patria do druhu jahoda obyčajná (Fragaria L.). Podľa dostupných informácií neexistujú v sortimente európskych odrôd „popínavé“ jahody. Ide o zavádzajúci výklad rozmnožovania jahôd, ktoré sa všetky rozmnožujú poplazmi, ktoré vyháňajú vodorovne plaziac sa po zemi a v určitých pravidelných intervaloch so schopnosťou sa zakoreniť. Takto vznikajú nové mladé sadenice v počte každoročne okolo 3-4 kusov z jedného poplazu, ktoré v ďalších rokoch prinášajú úrodu. Pri bežnom pestovaní sa takéto nové sadenice buď odstránia, niektoré ponechajú na mieste alebo sa presadia na nové stanovište s cieľom vytvoriť novú výsadbu jahôd. V prípade, že sa nezakorenia, oslabujú materskú rastlinu a pôsobia skôr negatívne na jej životaschopnosť a rodivosť v ďalších rokoch. Žiadna z odrôd jahôd nie je schopná samovoľne rásť do výšky (nemá ovíjavé výhonky ani úponky). Iba umelým spôsobom, teda zásahom človeka by bolo možné poplazy umiestniť na nejakú oporu (konštrukciu). Tu však treba mať na pamäti, že takto vyvýšeným sadeniciam korene zakrpatejú, uschnú a následne sa tým materská rastlina neúmerne zaťažuje, čo následne spôsobuje skôr zníženie celkovej úrody, pokles vitality a v končenom dôsledku úhyn aj materskej rastliny aj vyvýšených poplazov.

Naopak pripomíname, že ako každá rastlina, aj jahody vyžadujú primeranú pravidelnú starostlivosť, hnojenie pôdy a v prípade potreby aj ochranu proti škodlivým organizmom. Iba tak možno zaručiť pravidelnú úrodu kvalitného ovocia.

Preto odporúčame vyhýbať sa takýmto klamlivým reklamám a nakupovať overené odrody jahôd s využitím informácií o vhodnosti tej-ktorej odrody pre konkrétne podmienky u renomovaných predajcov.

Podobne sa objavujú inzeráty o pestovaní tzv. „stĺpovitých odrôd ovocia“ so zaručenou úrodou veľkého množstva ovocia bez rizika mrazov a škodlivých organizmovAj v tomto prípade platí, že ide o klamlivú reklamu. Pestovanie ovocných stromov v nádobách má svoje úskalia. Nakoľko ide o pestovanie v obmedzenom prostredí (málo pôdy, živín, vody, slnečnej energie a pod.), je takéto pestovanie veľmi náročné a citlivé na akékoľvek nedostatky či už prirodzené alebo z nezvládnutých zásahov človekom. Je to oveľa náročnejšie ako pestovanie vo voľnej pôde. Vzhľadom na to, že tieto stromy sú štepené na veľmi slabo rastúce podpníky, zvyšujú sa ich nároky na dostatok vody a živín. Tieto stromy vyžadujú pravidelný rez, či už mimo vegetácie, ale aj počas vegetácie. No a odolnosť voči chorobám a škodcom určuje naštepená odroda, z ktorých žiadna ešte nie je úplne odolná proti všetkým škodlivým organizmom. Preto pred nákupom ovocných stromčekov odporúčame si overiť objektívne informácie o jednotlivých odrodách  v listine registrovaných odrôd alebo v informačnom systéme Frumatis: https://ec.europa.eu/frumatis/fru_marketing_req.xhtml .