Upozornenie pre používateľov prípravkov na ochranu rastlín autorizovaných do kukurice

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave upozorňuje používateľov prípravkov na ochranu rastlín autorizovaných do kukurice na správnu interpretáciu použití uvedených v schválenej etikete. Ak je v schválenej etikete uvedené použitie „kukurica“ znamená to, že daný prípravok na ochranu rastlín je autorizovaný len do kukurice na zrno a do kukurice na siláž. Takýto prípravok na ochranu rastlín sa nesmie používať do kukurice cukrovej, pokiaľ kukurica cukrová nie je na etikete explicitne uvedená, nakoľko by pre toto konkrétne použitie mohlo dôjsť k prekročeniu maximálnych hladín rezíduí. Do kukurice cukrovej sa preto môžu používať len také prípravky na ochranu rastlín, ktoré majú v schválenej etikete použitie do kukurice cukrovej explicitne uvedené.