Informácie pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

 

ÚSTREDNÝ KONTROLNÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV
POĽNOHOSPODÁRSKY V BRATISLAVE
Matúškova 21, 833 16 Bratislava tel.: + 421 2 32786334 E-mail: uksup@uksup.sk
IČO: 00 156 582 www.uksup.sk E-mail: lucia.andelova@uksup.sk
Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky


Informácie pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022


Posudzovanie potenciálnej úspory vody projektov v rámci Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2022


Na základe výzvy č. 56/PRV/2022 a 65/PRV/2022 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR je Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, odbor Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky (ďalej len „TSÚP“) kompetentnou organizáciou pre posudzovanie potenciálnej úspory vody projektov pre:


1. Výzvu č. 56/PRV/2022
opatrenie: 16 – Spolupráca
podopatrenie: 16.1 – Podpora na zriaďovanie a prevádzku operačných skupín EIP zameraných na produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva,


2. Výzvu č. 65/PRV/2022
opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku
podopatrenie: 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov.


Pre vydanie odborného stanoviska o posúdení potenciálnej úspory vody je potrebné predložiť nasledovné informácie:


 názov projektu, identifikáciu žiadateľa, miesto realizácie projektu, meno, adresa, emailový a telefonický kontakt na zodpovedného pracovníka zastupujúceho žiadateľa, číslo výzvy v rámci ktorej je projekt podávaný,


    podrobný popis projektu: popis východiskovej situácie vo vzťahu k navrhovanému projektu, resp. vstupoch, ktoré ovplyvňujú realizáciu projektu, popis zamerania a cieľov projektu, podrobnú technickú charakteristiku

 technológie zaradenej do projektu, jej výrobcu, popis očakávaných výsledkov projektu (prínos), ex-ante analýzu, ktorá preukáže, že podľa technických parametrov predmetných existujúcich závlahových systémov sa projektom dosiahne potenciálna úspora vody minimálne 5 %. Žiadateľ identifikuje slabé, silné stránky, príležitosti a bariéry navrhovaného projektu. Žiadateľ popíše predpokladanú situáciu po realizácii projektu a očakávané výsledky a posúdenie navrhovaných aktivít z hľadiska ich aplikačného využitia v praxi.


Vyššie uvedené informácie žiadateľ zašle emailom na lucia.andelova@uksup.sk
a stefan.pepich@uksup.sk alebo poštou na adresu: 

Ústredný kontrolný ústav
pôdohospodársky v Bratislave, Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky, Matúškova 21,
833 16 Bratislava.


Poplatok za vydanie odborného stanoviska je v sume 150 eur v zmysle platného Cenníka
výkonov ÚKSÚP, ktorý je zverejnený na webovom sídle ÚKSÚP www.uksup.sk.


Kontakt pre poskytnutie informácií:
e-mailom: stefan.pepich@uksup.sk


telefonicky: 02/32786317 (utorky a štvrtky v čase 8:00 – 12:00 h)