Dôležitá informácia pre dovozcov rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, špedičné spoločnosti, resp. osoby zodpovedné za zásielku (RFC) (CHED-PP TRACES NT)

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

V dôsledku zavedenia blokovacieho pravidla v systéme TRACES NT v Časti I. CHED-PP pre kolonky I.6 Príjemca/Dovozca a I.7 Miesto určenia, je nutné pri vypĺňaní najprv skontrolovať, či je daný profesionálny prevádzkovateľ už v systéme vytvorený, (návod v Prílohe) a je nutné vyberať profesionálnych prevádzkovateľov so stavom ,,Platné. Ak profesionálny prevádzkovateľ nie je nahratý v systéme TRACES NT, je možné ho vytvoriť, inak nebude možné dokončiť Časť I CHED-PP, resp. dokončenie časti I je možné až po schválení profesionálnych prevádzkovateľov so stavom ,,Nové“ príslušnými kompetentnými orgánmi - pre SR je to NPPO* ÚKSÚP).

Pri registrácií nových profesionálnych prevádzkovateľov odporúčame uvádzať údaje (názov, adresu, IČO) zhodné s údajmi uvedenými v Obchodnom / Živnostenskom registri SR.

V prípade profesionálnych prevádzkovateľov, ktorí sú z iných členských štátov, pre schválenie sa obráťte  na orgány príslušných členských štátov. 

*NPPO - národná organizácia na ochranu rastlín