Dôležitá informácia pre všetkých používateľov fosforečných hnojív a ich dodávateľov na slovenský trh

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

Slovenská republika (ďalej len „SR“) dňa 7. augusta 2019 v súlade s článkom 114 ods. 4  Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) požiadala Európsku komisiu (ďalej len „EK”) o udelenie výnimky, ktorá umožní uvádzať na trh SR len tie fosforečné hnojivá s obsahom oxidu fosforečného (P2O5) vyšším ako 5%, ktoré obsahujú maximálne 20 mg Cd/kg P2O5.

 

          Rozhodnutím Komisie zo dňa 6. augusta 2020 o vnútroštátnych ustanoveniach, týkajúcich sa obsahu kadmia vo fosforečných hnojivách oznámených Slovenskou republikou podľa článku 114 ods. 4ZFEÚ, bol SR oznámený súhlas s udelením výnimky pre vnútroštátne ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od nariadenia (EÚ) 2019/1009, pokiaľ ide o obsah Cd vo fosforečných hnojivách, čo znamená zákaz uvádzať na slovenský trh fosforečné hnojivá obsahujúce aspoň 5 hm. % P2O uvedené v bode 3 písm. a) podbode ii) v PFC 1(B) a bode 2 písm. a) podbode ii) v PFC1(C)(I) prílohy I k nariadeniu (EÚ) 2019/1009 s obsahom Cd vyšším ako 20 mg/kgP2O5, až do uplatnenia revidovanej harmonizovanej limitnej hodnoty na úrovni Únie, ktorá sa rovná limitnej hodnote ustanovenej v SR alebo je nižšia.

 

Táto výnimka sa má uplatňovať od nadobudnutia uplatniteľnosti nariadenia (EÚ) 2019/1009, t. j. od 16. júla 2022.

 

               Vzhľadom na súčasnú politickú a ekonomickú situáciu vo svete a hlavne vo vzťahu k reštriktívnym opatreniam s ohľadom na konanie Ruska, ktorými sa destabilizuje situácia na Ukrajine aj vo vzťahu k dovozu nízkokadmiových hnojív, SR po konzultáciách s EK - ako sme Vás v júli 2022 informovali -  SR zatiaľ pozastavila uplatnenie udelenej výnimky do konca roku 2022. Po prehodnotení súčasnej situácie SR nebude uplatňovať danú výnimku až do odvolania.