Výzva na zapojenie sa do prieskumu Európskej Komisie

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

Európska Komisia informovala všetky zainteresované strany osivárskeho priemyslu a verejnosť o svojich plánoch upraviť právne predpisy týkajúce sa rastlinného množiteľského materiálu a lesného reprodukčného materiálu prostredníctvom uverejnenia predbežnej štúdie posúdenia vplyvu revízie legislatívy. Legislatíva, ktorej by sa mali zmeny dotknúť, sa nachádza na: Specific legislation (europa.eu). V súvislosti s revíziou právnych predpisov pre oblasť rastlinného množiteľského materiálu a lesného reprodukčného materiálu spustila Európska komisia krátky prieskum, určený malým a stredným podnikom v EÚ, ktoré sa zaoberajú šľachtením nových odrôd rastlín, množením a/alebo obchodovaním s osivom a iným množiteľským materiálom (poľnohospodárske plodiny, zelenina, ovocné rastliny, okrasné rastliny, lesný reprodukčný materiál). Prieskum je k dispozícii na: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SMEpanel-PRM-FRM. Trvanie prieskumu do 12. júla 2022.