EÚ produkty na hnojenie (hnojivá s označením CE)

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

EÚ produkty na hnojenie (hnojivá s označením CE)

 

Informácie k Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady(ES) č. 2019/1009

z 5. júna 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá sprístupnenia EU produktov na hnojenie na trhu, menia nariadenia (ES) č.1069/2009 a (ES) č.1107/2009

a ruší nariadenie (ES) č. 2003/2003

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1009

Nariadenie EP a Rady(ES)č.2019/1009 nadobudlo účinnosť 16. júla 2019 a po trojročnom prechodnom období sa bude uplatňovať od 16. júla 2022. Do tej doby je stále platné súčasné nariadenie EP a Rady(ES) č.2003/2003 z 13. októbra 2003 o hnojivách.

Nové nariadenie stanovuje zoznam 7 kategórií podľa účinku výrobku (PFC) - hnojivá, prípravky na vápnenie pôd, pôdne pomocné látky, pestovateľský substrát, inhibítory, rastlinné biostimulátory (pomocné rastlinné prípravky) a zmesi produktov na hnojenie - Príloha I.

Ďalej je uvádzaných 14 kategórií podľa komponentných materiálov (CMC), ktoré je možné použiť ako zložky pre výrobu hnojivých výrobkov (vrátane limitov kontaminantov) – Príloha II.

Požiadavky na označovanie sú uvedené v Prílohe III tohto nariadenia.

Podrobné usmernenia pre označovanie produktov podľa jednotlivých kategórií zverejnila Komisia v Úradnom vestníku EÚ C 119 zo 7. apríla 2021

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2021:119:FULL&from=SK

Posudzovanie zhody bude rôzne podľa kategórie výrobkov. Jednotlivé moduly posudzovania zhody a uplatniteľnosť postupov sú obsahom Prílohy IV nariadenia.

Orgány posudzovania zhody nájdete tu:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=159361