Odbor ochrany rastlín - Plodinový manuál pre kukuricu siatu

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave - ODBOR OCHRANY RASTLIÍN zverejnil prvý plodinový manuál (metodickú príručku) pre uplatnenie integrovanej ochrany proti škodlivým organizmom, ktorý je určený pre pestovanie kukurice siatej. Materiál bol vypracovaný zamestnancami Výskumného ústavu agroekológie v Michalovciach patriaceho pod Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum. Manuál zahŕňa všetky dostupné a reálne možnosti uplatnenia integrovanej ochrany v praxi. Uvítame akékoľvek ohlasy a pripomienky z praxe, ktoré pomôžu vylepšiť podobné informačné materiály pripravované pre ďalšie poľné a špeciálne plodiny i trvalé kultúry.

 Metodická príručka na uplatnenie integrovanej ochrany proti škodlivým organizmom pri pestovaní kukurice siatej

Pripomienky a otázky môžete adresovať na e-mail:  pmkukurica@uksup.sk