Ukončenie činnosti inšpekčnej organizácii EKO-CONTROL SK, s.r.o. v EPV k 30.04.2022

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

ÚKSÚP ako príslušný orgán oznamuje, že oprávnená inšpekčná organizácia: EKO-CONTROL SK s.r.o. (registrovaná pod č. SK-BIO-004) ku dňu 30.04.2022 ukončuje svoju kontrolnú a certifikačnú činnosť v ekologickej poľnohospodárskej výrobe (ďalej len „EPV“). V súlade s platnou legislatívou EKO-CONTROL SK s.r.o., na základe písomného oznámenia o ukončení činnosti v EPV, bude vymazaná z registra oprávnených inšpekčných organizácií ku dňu 01.05.2022.

 V zmysle zákona č. 282/2020 Z.z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe (ďalej len „zákon“) informujeme všetkých prevádzkovateľov, ktorí majú podpísanú zmluvu s EKO-CONTROL SK s.r.o. (SK-BIO-004), že do 30.05.2022 (vrátane), ak chcú naďalej vykonávať svoju činnosť v EPV, sú povinní uzavrieť zmluvu na výkon úradnej kontroly a certifikácie s inou oprávnenou inšpekčnou organizáciou a informovať ÚKSÚP do 30 dní od výmazu EKO-CONTROL SK s.r.o. z registra oprávnených inšpekčných organizácií, o tejto novej uzavretej zmluve (v súlade s §10 ods. 1 c zákona). V prípade nesplnenia si povinnosti mať uzavretú zmluvu s oprávnenou inšpekčnou organizáciou počas celej doby trvania registrácie prevádzkovateľa v EPV, príslušný orgán pristúpi k výmazu prevádzkovateľa z registra prevádzkovateľov v zmysle § 9 ods. 2 a) zákona.

Platnosť certifikátov vydané EKO-CONTROL SK s.r.o. tiež končia k 30.04.2022. Od 01.05.2022 tieto certifikáty budú považované za neplatné.