Odbor ochrany rastlín - informácie o novom škodcovi háďatku koreňovom - Meloidogyne gramnicola

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

Odbor ochrany rastlín pripravil nový informačný leták o hospodársky významnom škodcovi -  háďatku koreňovom - Meloidogyne gramnicola

 Pre tohto škodcu Európska KOM pripravuje vykonávacie nariadenie  -  EPPO leták