Uskutočnil sa workshop pre fytosanitárnych expertov Gruzínskeho daňového úradu

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave usporiadal v dňoch 13.-14.10.2015 dvojdňový workshop pre fytosanitárnych expertov Gruzínskeho daňového úradu zameraný na aproximáciu práva EU v rámci fytosanitárnej legislatívy a na výkon úradnej kontroly  materiálu rastlinného pôvodu a drevených paliet na hraničnej inšpekčnej stanici .

Fytosanitárni experti Gruzínska pôsobiaci priamo na hraničných prechodoch s Tureckom a Azerbajdžanom sa počas prvého dňa workshopu na Regionálnom pracovisku ÚKSÚP Košice oboznámili s príslušnou EÚ legislatívou, rastlinolekárskou kontrolou pri dovoze z tretích krajín, monitoringom škodlivých organizmov a diagnostikou Háďatka borovicového. Zároveň sa uskutočnila prehliadka laboratórií regionálneho pracoviska Košice.

Druhý deň workshopu pozostával z prehliadky vybavenia hraničnej inšpekčnej stanici Vyšné Nemecké, praktickej ukážky priebehu rastlinolekárskej kontroly a odobratia vzorky z drevených paliet na detekciu škodlivých organizmov.

Gruzínskych expertov veľmi zaujal spôsob vedenia dokumentácie o kontrolách,  odoberanie vzoriek a laboratórium na detekciu Háďatka borovicového.

Vedúca gruzínskej návštevy Mrs. Tamara Bukhrashvili ocenila profesionalitu expertov ÚKSÚP, zhodnotila workshop ako veľmi prospešný   a vyjadrila sa v zmysle ďalšieho pokračovania tejto medzinárodnej spolupráce vo fytosanitárnej oblasti.