Ocenenia ekologickej výroby EÚ 2022 (The EU organic awards 2022)

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

Európska komisia, Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV), Európsky výbor regiónov (VR), COPA-COGECA a IFOAM Organics Europe spoločne vyhlasujú vôbec prvé ekologické ocenenia Európskej únie. Tieto ocenenia sú vyhlásené s cieľom zvýšiť povedomie o ekologickej výrobe a zvýšiť dopyt po ekologických produktoch. Ich cieľom je odmeňovať najlepších a najinovatívnejších ekologických činiteľov, čím prispievajú k znižovaniu vplyvu poľnohospodárstva na životné prostredie a klímu a k dosahovaniu stratégií EÚ v oblasti biodiverzity a z farmy na stôl. Prvýkrát ocenenie v tejto oblasti bude udelená v roku 2022.

V siedmich kategóriách bude udelených osem ocenení, medzi nimi:

  • najlepšia biofarmárka a  najlepší biofarmár,
  • najlepší bioregión,
  • najlepšie bio mesto,
  • najlepšia bioštvrť, bio-obvod,
  • najlepší ekologický (bio) malý a stredný podnik,
  • najlepší predajca (malopredajca) biopotravín a
  • najlepšia bioreštaurácia.

Do ocenenie sa môže prihlásiť každý, ktorý spĺňa podmienky uvedené na vyhradenej stránke EU Organic Awards:

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/practical-guide-organic-awards-2022_en.pdf

Vzory žiadostí v jednotlivých kategóriách sú dostupné na webovom sídle Európskej komisie:

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-action-plan/eu-organic-awards_en

Prihlášky je možné zasielať v období od 25. marca do 8. júna 2022.

Porota, ktorá rozhodne o konečných víťazoch, bude zložená zo zástupcov Európskeho parlamentu, Rady Európskej únie, Európskej komisie, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, Európskeho výboru regiónov, COPA-COGECA a IFOAM Organics Europe.

Slávnostné vyhlásenie víťazov sa uskutoční v deň ekologického poľnohospodárstva EÚ, 23. septembra 2022.