INFORMÁCIA pre vývozcov drevenej guľatiny do tretích krajín - rastlinolekárska certifikácia

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

Z dôvodu zistených nedostatkov pri kontrolách vývozov dreva do tretích krajín a z dôvodu zabezpečenia splnenia všetkých dovozných požiadaviek tretích krajín pri obchodovaní s drevom vypracoval ÚKSÚP – Odbor ochrany rastlín nasledovné pokyny určené vývozcom dreva. 

Rastlinolekárska certifikácia

Rastlinolekárska certifikácia sa používa na doloženie, že zásielka spĺňa dovozné rastlinolekárske požiadavky krajiny určenia a je vykonávaná národnou organizáciou na ochranu rastlín (na Slovensku je touto organizáciou ÚKSÚP). Rastlinolekárske osvedčenie pre vývoz  alebo pre opätovný vývoz  môže vydávať len úradná osoba, ktorá je na túto činnosť odborne kvalifikovaná a riadne oprávnená (rastlinolekársky inšpektor - inšpektor ÚKSÚP).

I.  PODANIE ŽIADOSTI

Žiadosť o vývoz do tretej krajiny podáva vývozca - Žiadosť o vystavenie rastlinolekárskeho osvedčenia na vývoz  Žiadosť je potrebné zasielať inšpektorovi včas a to minimálne 48 hodín pred samotnou nakládkou. Žiadosť musí obsahovať špecifikované fytosanitárne požiadavky krajiny dovozu. Tie si musí zistiť vývozca priamo u národnej organizácii ochrany rastlín krajiny dovozu. Požiadavky musia byť sformulované do podoby tzv. dodatkového prehlásenia, ak to legislatíva krajiny určenia vyžaduje.

Žiadosť na premiestnenie v rámci krajín EÚ podáva vývozca - Žiadosť o vystavenie osvedčenia pred vývozom.  Žiadosť je potrebné zasielať inšpektorovi včas a to minimálne 48 hodín pred samotnou nakládkou.

Kontrola splnenia rastlinolekárskych požiadaviek krajiny určenia sa vykonáva v mieste nakládky dreva (guľatiny).  Z toho dôvodu je potrebné v „Žiadosti o vystavenie rastlinolekárskeho osvedčenia“ alebo v „Žiadosti o vystavenie osvedčenia pred vývozom“ uviesť všetky potrebné údaje o mieste nakládky, predpokladanom čase nakládky a taktiež uviesť kontaktné osoby.

II. VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NA DREVENÚ GUĽATINU URČENÚ NA VÝVOZ

Drevo pred naložením do kontajnera musí byť očistené, v zimnom období bez zvyškov ľadu a snehu, bez pôdy, bez rastlinných zvyškov.

Napríklad do Číny je možné dovážať drevo s kôrou aj bez kôry. Pri odkôrnenom dreve je tolerované maximálne 5% kôry, ponechanej na jednotlivých kmeňoch. Množstvo kôry však nemôže prekročiť 2% z celkového objemu dreva. Ak je požiadavka krajiny na úplné odkôrnenie, tak drevo musí byť odkôrnené.

Zásielka musí byť úplne bez prítomnosti hmyzu a karanténnych škodlivých organizmov. Lykožrúty (Ips spp.) sú zaradené do zoznamu karanténnych škodlivých organizmov Číny. V našich podmienkach sa kontroly zameriavajú aj na škodlivé organizmy, ktoré boli v minulosti na zásielkach slovenského dreva zachytené pri kontrolách v Číne a nám následne notifikované. Jedná sa o týchto škodcov:

Ips typographus (lykožrút smrekový)

Sirex noctilio (píľovka smreková)

Xyleborus monographus (drvinárik pňový)

Kontroly sú zamerané  aj na škodcov listnatých drevín ako sú napr. – fúzač dubový, fúzač dubinový, fúzač veľký, nosánik (Gastrocercus), drvinárik pňový, krasoň dvojškvrnný a podôrnik dubový a pod.

 Všetkých týchto škodcov nájdete: https://www.skodcoviadrevin.sk/

Drevo, ktoré je napadnuté a poškodené drevokazným hmyzom taktiež nie je možné vyvážať (výletové otvory  a vývrty v dreve).

V zásielke nesmie byť prítomná pôda, ani znečistenie dreva pôdou. Drevo musí byť bez poškodenia a napadnutia drevokaznými hubami, takto poškodené drevo sa nemôže vyvážať.

Zásielky nesmú obsahovať ďalšie škodlivé organizmy, ako sú napr. semená niektorých druhov rastlín (Ambrosia spp., Cuscuta spp.)

Zásielky guľatiny s kôrou musia byť chemicky alebo fyzikálne ošetrené ( k čomu je potrebné doložiť potvrdenie o ošetrení). (likvidácia škodcov)

V Slovenskej republike je na účely fumigácie dreva určenej na vývoz do tretích krajín autorizovaný prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov pod obchodným názvom QUICKPHOS TABLETS 56 GE. Prípravok QUICKPHOS TABLETS 56 GE je podľa schválenej etikety klasifikovaný ako jed, čo si následne vyžaduje absolvovanie zodpovedajúcich školení v gescii MZ SR.

V etikete pre QUICKPHOS TABLETS 56 GE je uvedené:

Minimálna doba expozície pri fumigácii vzhľadom na teplotu dreva:

pod 10 °C - fumigácia sa nevykonáva

Vzhľadom na klimatickú rôznorodosť územia SR, termín pre začiatok a koniec aplikácie prípravku QUICKPHOS TABLETS 56 GE stanoví ÚKSÚP (na základe údajov z SHMÚ).

III. VYSTAVENIE RATLINOLEKÁRSKEHO OSVEDČENIA NA VÝVOZ

Pôvod dreva v Slovenskej republike

Inšpektor skontroluje tovar pri nakládke, podľa vyššie uvedených informácii vyhotoví kontrolný záznam alebo priamo vystaví rastlinolekárske osvedčenie.

Fumigácia sa počas nízkych teplôt nevykonáva – skontrolovaný tovar odchádza do prístavu, kde vývozca zabezpečí fumigáciu. Po fumigácii vývozca predloží fumigačný protokol inšpektorovi. Inšpektor má k dispozícii všetky podklady potrebné k vystaveniu rastlinolekárskeho osvedčenia. 

Fumigácia pri teplotách vyšších ako 10 °C iba autorizovaným prípravkom na ochranu rastlín pod obchodným názvom QUICKPHOS TABLETS 56 GE. Aplikátor je povinný sa preukázať absolvovaním školenia pre prácu s prípravkami na ochranu rastlín podľa § 32 zákona č. 405/2011 Zákona o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.  Použitie prípravku podľa návodu v etikete.

Pôvod dreva v inej členskej krajine EÚ

V prípade, že drevo pochádza z inej členskej krajiny EÚ, je potrebné predložiť doklady, z ktorých je jasne identifikovateľné miesto pôvodu, ošetrenie (fumigačný protokol), kontrola z nakládky (Osvedčenie pre vývozom). Osvedčenie pred vývozom vystavuje národná organizácia ochrany rastlín v danej krajine pôvodu. V osvedčení pred vývozom musia byť uvedené aj informácie o ošetrení (fumigácii). Musí byť zachovaná vysledovateľnosť obchodných trás vyvážaného tovaru. Samostatné fumigačné protokoly vydané v inej členskej krajine nebudú inšpektorom uznané a inšpektor nevystaví rastlinolekárske osvedčenie na vývoz !!!

V prípade, že sa bude fumigácia dreva dovezeného z iného členského štátu vykonávať na území SR:

Drevo musí byť sprevádzané originálom osvedčenia pred vývozom, ktoré vydala príslušná národná organizácia ochrany rastlín s garanciou pôvodu dreva. Vývozca nahlási inšpektorovi termín a čas fumigácie, aby mohol inšpektor skontrolovať či bola fumigácia vykonaná.

Inšpektor vystaví rastlinolekárske osvedčenie iba po splnení všetkých legislatívnych požiadaviek.

IV. VYSTAVENIE OSVEDČENIA PRED VÝVOZOM

Osvedčenie pred vývozom alebo harmonizovaný dokument tento doklad vydáva príslušný orgán (NPPO) členského štátu EÚ podľa článku 102 nariadenia o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín na žiadosť profesionálneho prevádzkovateľa s cieľom informovať príslušné orgány ČŠ, že sa uplatnili určité rastlinolekárske postupy.

Pôvod dreva v Slovenskej republike (postup je rovnaký ako pri vystavovaní rastlinolekárskeho osvedčenia)

Inšpektor skontroluje tovar pri nakládke, podľa vyššie uvedených informácii vyhotoví kontrolný záznam alebo priamo vystaví osvedčenie pred vývozom.

Fumigácia sa počas nízkych teplôt nevykonáva – skontrolovaný tovar odchádza do prístavu, kde vývozca zabezpečí fumigáciu. Po fumigácii vývozca doplní fumigačný protokol inšpektorovi. Inšpektor má k dispozícii všetky podklady potrebné k vystaveniu osvedčenia pred vývozom. 

Fumigácia pri teplotách vyšších ako 10 °C iba autorizovaným prípravkom na ochranu rastlín pod obchodným názvom QUICKPHOS TABLETS 56 GE. Aplikátor je povinný sa preukázať absolvovaním školenia pre prácu s prípravkami na ochranu rastlín podľa § 32 zákona č. 405/2011 Zákona o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.  Použitie prípravku podľa návodu v etikete.

Inšpektor vystaví osvedčenie pred vývozom iba po splnení všetkých legislatívnych požiadaviek.

UPOZORŇUJEME VÝVOZCOV,  že pri zistení podvodných praktík a pri opakovaných nedostatkoch pri nakládkach dreva (na základe obdržaných notifikácií od národných organizácií ochrany rastlín), pri nesprávnom a nedostatočnom ošetrovaní dreva, pri predkladaní zavádzajúcej sprievodnej dokumentácie inšpektorom, ÚKSÚP pozastaví vývozy dotknutým subjektom v rámci celého územia Slovenskej republiky.