INFORMÁCIA pre vývozcov drevenej guľatiny do tretích krajín

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, Odbor ochrany rastlín informuje vývozcov dreva do tretích krajín o aktuálnej situácii  pri rastlinolekárskych kontrolách a vystavovaní vývozných rastlinolekárskych osvedčení pre guľatinu z dreva. Zároveň zasielame informácie o možnostiach ošetrenia guľatiny pred vývozom.

V Slovenskej republike je na účely fumigácie dreva určenej na vývoz do tretích krajín autorizovaný prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov pod obchodným názvom QUICKPHOS TABLETS 56 GE. V etikete  pre  QUICKPHOS TABLETS 56 GE je uvedené:

Minimálna doba expozície pri fumigácii vzhľadom na teplotu dreva:

pod 10 °C - fumigácia sa nevykonáva

Pri nesprávnom používaní prípravku na ochranu rastlín nie je zabezpečená účinnosť prípravku na ochranu rastlín a z toho dôvodu rastlinolekársky inšpektor nemôže informácie o ošetrení dreva uviesť v rastlinolekárskom osvedčení (fytocertifikáte).

Zároveň by sme Vás chceli upozorniť na povinnosti osôb na úseku rastlinolekárskej starostlivosti v zmysle § 8  ods. 1 bodu c) Zákona č. 405 o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov:

c) uvádzať na trh len autorizované alebo povolené prípravky na ochranu rastlín, používať len autorizované alebo povolené prípravky na ochranu rastlín podľa návodu a podmienok uvedených na etikete, podľa zásad správnej praxe pri ochrane rastlín a za podmienok uvedených v osobitnom predpise, skladovať prípravky na ochranu rastlín, manipulovať s nimi a nakladať s ich obalmi a zvyškami tak, aby nebolo ohrozené zdravie ľudí a životné prostredie.

Taktiež upozorňujeme vývozcov, že biocídne prípravky nie sú určené na ošetrovanie dreva a iných tovarov vyvážaných do tretích krajín, táto skutočnosť je stanovená v európskej legislatíve.

Rastlinolekársky inšpektor nevystaví rastlinolekárske osvedčenie ak:

- bola zásielka ošetrená biocídnym prípravkom;

- bola zásielka ošetrená na Slovensku neautorizovaným prípravkom na ochranu rastlín (napr. Phostoxin tablety).

- zásielka nebola ošetrená v súlade s pokynmi na etikete autorizovaného prípravku na ochranu rastlín (minimálna doba expozície pri fumigácii vzhľadom na teplotu dreva)

ODPORÚČANIA PRE VÝVOZCOV DREVENEJ GUĽATINY DO TRETÍCH KRAJÍN:

  • 1. požiadať o fumigáciu dreva priamo v prístave. Po zaslaní fumigačného protokolu z prístavu rastlinolekársky inšpektor vydá rastlinolekárske osvedčenie.
  • 2. pre zabezpečenie jednotného prístupu pri vystavovaní rastlinolekárskych osvedčení bude možné vykonávať fumigáciu dreva na Slovensku za účelom vystavovania  rastlinolekárskych osvedčení:
  • - iba  autorizovaným prípravkom na ochranu rastlín QUICKPHOS TABLETS 56 GE a
  • - až po dlhodobom oteplení  a dosiahnutí požadovanej teploty dreva v rámci celého územia SR, o čom bude ÚKSÚP všetkých zainteresovaných včas informovať.
  • 3. Vývozca môže rastlinolekárskeho inšpektora požiadať o vystavenie „Osvedčenia pred vývozom“, ktoré by deklarovalo iba pôvod dreva, nie ošetrenie. Na základe „Osvedčenia pred vývozom“ môže byť vystavené rastlinolekárske osvedčenie príslušnými orgánmi v inom členskom štáte EÚ.

AKTUALIZÁCIA  3. marca 2022