Používanie namoreného osiva v Slovenskej republike

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

Na uvádzanie na trh a používanie osiva namoreného prípravkom na ochranu rastlín sa vzťahuje článok 49 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (ďalej len „nariadenie“). Podľa tohto článku sa na morené osivo vzťahuje voľný pohyb tovaru, ak je moridlo autorizované na danú plodinu v krajine, v ktorej sa osivo morilo. Z uvedeného vyplýva, že osivo, ktoré je namorené v inom členskom štáte Európskej únie prípravkom na ochranu rastlín, sa môže uvádzať na trh a používať na Slovensku, ak je v členskom štáte, v ktorom sa morilo, uvedený prípravok autorizovaný na dané použitie –  teda ako moridlo do danej plodiny. Odporúčame spoločnostiam, aby si pred nákupom namoreného osiva u dodávateľa overili, či moridlo, ktorým je osivo namorené, je v danom členskom štáte na morenie danej plodiny autorizované. Ak áno, tak je možné osivo uvádzať na trh aj používať v Slovenskej republike. Namorené osivo musí byť podľa článku 49 nariadenia označené názvom prípravku na ochranu rastlín, ktorým bolo osivo namorené, názvom/názvami účinných látok v danom prípravku, štandardnými výrazmi pre bezpečnostné opatrenia ustanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí a prípadne opatreniami na zmiernenie rizika uvedenými v autorizácii pre daný prípravok.

Pozor: Autorizácia daného moridla na dané použitie nesmie byť v uvedenom členskom štáte udelená na výnimku na 120 dní (autorizácia podľa článku 53 nariadenia). Osivo namorené prípravkom na ochranu rastlín na výnimku na 120 dní sa smie vysievať iba v členskom štáte, v ktorom bola daná výnimka udelená. Vysievanie takéhoto osiva v Slovenskej republike by bolo možné iba po udelení povolenia na vysievanie namoreného osiva na výnimku na 120 dní, ktorú udeľuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.