Aktualizácia a zmeny systému ISPOR

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

Odbor registrácie pesticídov Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave upozorňuje používateľov na nedávnu aktualizáciu a zmeny online databázového zoznamu autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a pomocných prípravkov v ochrane rastlín ISPOR.

Medzi najdôležitejšie zmeny systému ISPOR patrí:

  • systém je prednastavený tak, že  vyhľadáva len autorizované prípravky pre profesionálnych používateľov. V prípade záujmu o prípravky s iným statusom (v dopredaji, spotrebe, autorizované pre neprofesionálov, povolené na paralelný obchod, apod.), je potrebné navoliť príslušný status vo filtri Status, Profi/neprofi, Paralelný obchod. Ak má používateľ záujem o všetky kategórie prípravkov, vyberie si možnosť „nezadaná“,
  • systém umožňuje vyhľadať prípravky povolené v ekologickom poľnohospodárstve, ako aj nízkorizikové prípravky,
  • systém umožňuje vybrať skupinu účinných látok (napr. karbamáty, triazíny, pyretroidy, apod.),
  • systém umožňuje vybrať spôsob účinku (kontaktný, systémový, lokálne systémový),
  • systém umožňuje vyhľadávanie plodín v kombinácii so škodlivými organizmami,
  • v systéme bol zjednotený číselník plodín a škodlivých organizmov,
  • plodiny a škodlivé organizmy boli priradené do skupín plodín a škodlivých organizmov,
  • v zozname vyhľadaných prípravkov sa zobrazuje aj informácia o kategórii rezistencie,
  • celý systém ISPOR je dostupný aj v anglickom jazyku.