Rozhodnutie Komisie o zrušení opatrení na hrčiarku

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE z 30. septembra 2014, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2006/464/ES o predbežných núdzových opatreniach s cieľom predísť zavlečeniu organizmu Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu do Spoločenstva a jeho rozšíreniu v rámci Spoločenstva [oznámené pod číslom C(2014) 6566] (2014/690/EÚ).