INFORMÁCIA pre producentov sekundárnych zdrojov živín a kompostov

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

Oznamujeme producentom sekundárnych zdrojov živín a kompostov, že dňa 21.1.2022 boli ukončené aktualizácie systému "Hlásenie o celkovom množstve sekundárnych zdrojov živín a kompostov uvedených do obehu"  a následne OTVORENÝ zber údajov za kalendárny rok 2021

Požadované údaje je potrebné, v zmysle zákonnej povinnosti v súlade s  §3a ods. 5) zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov, zaslať prostredníctvom daného formulára  do 15. 2. 2022.. 

Zákonná povinnosť platí pre producentov sekundárneho zdroja živín s ročnou produkciou sekundárneho zdroja živín vyššou ako 100 t a producentov kompostu s ročnou produkciou kompostu vyššou ako 100 t