Informácie pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2022

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

Posudzovanie inovatívnosti projektov v rámci Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2022

Na základe osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj č. 2017-1812/6573:2-26C0 vydaného MŠVVaŠ SR dňa 24. februára 2017 a zároveň výzvy č. 51/PRV/2021 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR je Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave odbor Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky (ďalej len „TSÚP“) kompetentnou organizáciou pre posudzovanie inovatívnosti projektov pre opatrenie 4, podopatrenie 4.2. Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov.

Projekty budú posudzované z hľadiska prítomnosti inovačných prvkov:

 • výrobková inovácia prípadne nový výrobok,

 • inovácia technológie,

 • inovácia prinášajúca energetické úspory,

 • inovácia prinášajúca ekologický efekt poľnohospodárskych výrobkov.

  V rámci hodnotenia sa bude kategorizovať inovatívnosť aktivít projektu z troch hľadísk:

 • inovácia v produkte – zavedenie nového stroja, prístroja, technologického prvku či celej technologickej linky vo významnom rozsahu alebo jeho modifikácia a vývoj,

 • inovácia v procese - modifikácia spôsobu výroby, ošetrovania, zberu, spracovania, uskladnenia a pod.,

 • inovácia v kontexte - poskytovanie súčasných aktivít novým spôsobom.

  Pre vydanie odborného stanoviska o posúdení inovatívnosti je potrebné predložiť nasledovné informácie:

 • názov projektu, identifikáciu žiadateľa, miesto realizácie projektu, meno, adresa, emailový a telefonický kontakt na zodpovedného pracovníka zastupujúceho žiadateľa,

 • podrobný popis projektu s dôrazom na jeho inovatívnosť: popis východiskovej situácie vo vzťahu k navrhovanému projektu, resp. vstupoch, ktoré ovplyvňujú realizáciu projektu, popis zamerania a cieľov projektu, podrobnú technickú charakteristiku technológie zaradenej do projektu, jej výrobcu, popis očakávaných výsledkov projektu (prínos). Uviesť v čom spočíva inovatívnosť navrhovaného projektu, či už ide o zefektívnenie existujúcich opatrení alebo nových opatrení. Žiadateľ identifikuje slabé, silné stránky, príležitosti a bariéry navrhovaného projektu. Žiadateľ popíše predpokladanú situáciu po realizácii projektu a očakávané výsledky a posúdenie navrhovaných aktivít z hľadiska ich aplikačného využitia v praxi.

  Vyššie uvedené informácie žiadateľ zašle emailom na lucia.andelova@uksup.sk a baltazar.farkas@uksup.sk alebo poštou na adresu: Ústredný kontrolný ústav pôdohospodársky
  v Bratislave, Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky, Matúškova 21, 833 16 Bratislava.

  Poplatok za vydanie odborného stanoviska je v sume 50 eur v zmysle platného Cenníka výkonov ÚKSÚP, ktorý je zverejnený na webovom sídle ÚKSÚP www.uksup.sk.

   

  Kontakt pre poskytnutie informácií:

  telefonicky: 02/32 78 63 48

  e-mailom: baltazar.farkas@uksup.sk.

  PhDr. Ján Berceli

  generálny riaditeľ