Upozornenie o zmene podmienok v registrácii v ekologickej poľnohospodárskej výrobe od 01.01.2022

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

OZNAM o zmene postupu registrácie do ekologickej poľnohospodárskej výroby od 01.01.2022

Informujeme nových záujemcov o registráciu do systému ekologickej poľnohospodárskych výroby (ďalej len „EPV“) a všetkých prevádzkovateľov registrovaných v systéme EPV (ďalej len „žiadatelia“), že od 01.01.2022 dôjde k zmene registrácie v EPV v súlade so Zákonom č. 282/2020 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe (ďalej len „zákon č. 282/2020 Z.z.“) v platnom znení.

Podmienkou registrácie v registri prevádzkovateľov vedeného ÚKSÚP bude odporúčanie od oprávnenej inšpekčnej organizácie na základe výsledku vykonaného vstupného preverenia. To znamená, že pred podaním žiadosti o registráciu do registra prevádzkovateľov na ÚKSÚP sa žiadatelia najprv musia obrátiť na jednu z oprávnených inšpekčných organizácií, s ktorým podpíšu zmluvu o vykonaní vstupného preverenia.

Vybraná inšpekčná organizácia je povinná vykonať vstupné preverenie u žiadateľa do 60 dní od uzavretia zmluvy na vstupné preverenie a
do 15 dní od výkonu vstupného preverenia zaslať žiadateľovi záznam zo vstupného preverenia, v ktorom bude uvedené, či odporúča alebo neodporúča registráciu žiadateľa v registri prevádzkovateľov.

Do 15 dní od prevzatia záznamu zo vstupného preverenia s odporúčaním o registráciu do registra prevádzkovateľov od inšpekčnej organizácií, žiadateľ môže požiadať ÚKSÚP o registráciu do registra prevádzkovateľov na tlačivách zverejnených na web stránke ÚKSÚP, pričom neoddeliteľnou súčasťou podanej žiadosti bude záznam o vstupnom preverení spolu s odporúčaním od inšpekčnej organizácií.

Ak podaná žiadosť o registráciu do registra prevádzkovateľov obsahuje všetky potrebné náležitosti, ÚKSÚP žiadateľa zaregistruje do registra prevádzkovateľov do 30 dní od prijatia úplnej žiadosti. Tým žiadateľ sa stane prevádzkovateľom a bude oprávnený vykonávať zaregistrovanú ekologickú poľnohospodársku činnosť podľa platnej legislatívy odo dňa jeho registrácie.

Registrovaní prevádzkovatelia – zmeny v registri:

Prevádzkovatelia, ktorí sú zaregistrovaní v systéme EPV, nemusia svoje registrované činnosti podrobiť vstupnému prevereniu. Ich registrácia naďalej ostáva v platnosti.

Vstupné preverenie podľa zákona č. 282/2020 Z.z. v platnom znení ale budú musieť absolvovať pred zaregistrovaním novej doteraz neregistrovanej činnosti, prevádzky.

Pri zmene výmer vstupné preverenie bude potrebné pred výkonom zmien v registri pri rozšírení výmery ak sa bude:

  • jednať o zaregistrovanie nových doteraz neregistrovaných pôdnych dielov;
  • rozširovať už registrovaná výmera pôdneho dielu viac ako o 10%.

Vstupné preverenie na registrované pôdne diely nebude nutné v prípadoch, ak došlo:

  • k zmene kultúry registrovaných pôdnych dielov – dané zmeny nahlasuje prevádzkovateľ na príslušnom tlačive;
  • k prečíslovaniu už registrovaného pôdneho dielu – dané zmeny nahlasuje prevádzkovateľ na príslušnom tlačive;
  • k rozdeleniu/zlúčeniu už registrovaných pôdnych dielov - dané zmeny nahlasuje prevádzkovateľ na príslušnom tlačive;
  • k preberaniu registrovaných pôdnych dielov od iného prevádzkovateľa – k žiadosti je nutné prikladať zmluvu alebo dohodu o prevode pozemkov u oboch strán. Pričom „odovzdávajúci prevádzkovateľ“ musí predmetné pôdne diely odhlásiť (zníženie výmery) so svojho registra a súčasne „preberajúci prevádzkovateľ“ ich musí do systému nahlásiť na príslušných tlačivách. V prípade, že žiadosti nebudú obsahovať zmluvu/dohodu o prevode pozemkov, pôdne diely sa budú považovať za nové pôdne diely a ÚKSÚP si bude žiadať záznam o vykonanom vstupnom preverení preberajúcej spoločnosti  [1]. 


Vstupné preverenie bude potrebné aj pri registrovaní nového druhu zvierat.   
   
 


 [1] Ak preberajúca spoločnosť nebude registrovaná v registri prevádzkovateľov (jedná sa o nového žiadateľa), bude musieť absolvovať vstupné preverenie na miesto výkonu činnosti, ale nie na preberané pôdne diely.