Obmedzenie použitia prípravkov na ochranu rastlín s účinnou látkou terbuthylazine

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len „kontrolný ústav“) informuje držiteľov autorizácií prípravkov na ochranu rastlín, držiteľov povolení na paralelný obchod a používateľov prípravkov na ochranu rastlín, že vykonávacím nariadením Komisie č. 2021/824 sa obmedzuje použitie prípravkov na ochranu rastlín s účinnou látkou terbuthylazine na maximálne jednu aplikáciu za tri roky na tom istom poli s maximálnou dávkou terbuthylazinu 850 g na hektár. Kontrolný ústav bude v súlade s vykonávacím nariadením meniť, prípadne rušiť autorizácie prípravkov na ochranu rastlín a povolenie na paralelný obchod prípravkov na ochranu rastlín s účinnou látkou terbuthylazine k 14. 12. 2021. Existujúce zásoby prípravkov na ochranu rastlín s pôvodnou etiketou bez obmedzení sa budú môcť uvádzať na trh a dopoužívať maximálne do 14. 6. 2022. Po tejto lehote budú môcť zostať na trhu a používať sa len také prípravky na ochranu rastlín s účinnou látkou tebuthylazine, ktorých použitie bude v súlade s obmedzeniami vykonávacieho nariadenia Komisie č. 2021/824. Odporúčame preto poľnohospodárskej verejnosti brať tieto skutočnosti do úvahy pri plánovaní nákupu a aplikácie týchto prípravkov na ochranu rastlín.