Skrátenie doby autorizácie prípravkov na ochranu rastlín s účinnou látkou prochloraz

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

Skrátenie doby autorizácie prípravkov na ochranu rastlín s účinnou látkou prochloraz

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len „kontrolný ústav“) informuje držiteľov autorizácií prípravkov na ochranu rastlín, držiteľov povolení na paralelný obchod a používateľov prípravkov na ochranu rastlín, že vykonávacím nariadením Komisie č. 2021/1450 sa skracuje doba schválenia účinnej látky prochloraz z 31. 12. 2023 na 31. 12. 2021. Z uvedeného dôvodu bude kontrolný ústav meniť (skracovať) dobu autorizácie, resp. povolenia na paralelný obchod pre všetky prípravky na ochranu rastlín, ktoré majú v súčasnosti dlhšiu dobu autorizácie, resp. povolenia. Doba autorizácie, resp. povolenia na paralelný obchod pre tieto prípravky bude stanovená na 31. 12. 2021, pričom  existujúce zásoby prípravkov na ochranu rastlín sa budú môcť uvádzať na trh do 30. 6. 2022 a dopoužívať maximálne do 30. 6. 2023. Pre prebiehajúce konania o autorizácii/povolení na paralelný obchod, ktoré sa budú uzatvárať ešte v tomto roku, bude už v rozhodnutí zohľadnená nová skrátená doba schválenia účinnej látky prochloraz a prípravky na ochranu rastlín budú autorizované/povolené na paralelný obchod len do 31. 12. 2021. Prebiehajúce konania, ktoré sa nestihnú uzavrieť do konca roka 2021, budú začiatkom roka 2022 ukončené negatívnym rozhodnutím, prípadne zastavené, nakoľko účinná látka prochloraz od 1. 1. 2022 už nebude schválenou účinnou látkou. Odporúčame preto poľnohospodárskej verejnosti brať tieto skutočnosti do úvahy pri plánovaní nákupu a aplikácie týchto prípravkov na ochranu rastlín.