Oznámenie o úprave cukornatosti a kyselín v kampani 2021

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

Vážení vinári, pred začiatkom kampane  2021 Vás  upozorňujeme na povinnosť vyplývajúcu zo zákona č. 313/2009  Z. z.,  oznamovať ÚKSÚP obohacovanie a zvyšovanie alebo znižovanie  obsahu  kyselín iným spôsobom ako biologickým odbúraním.

Oznámenie o zvyšovaní obsahu prirodzeného alkoholu (príloha č. 16 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.) sa zasiela najmenej 48 hodín pred začatím zvyšovania cukornatosti.  Oznámenie možno zaslať súhrnne najviac za 60 dní odo dňa uvedeného v oznámení ako deň začatia zvyšovania obsahu prirodzeného alkoholu.

Oznámenie o úprave zvyškového cukru (príloha č. 17 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.)    sa zasiela najmenej 48 hodín pred začatím úpravy zvyškového cukru.  Oznámenie možno zaslať súhrnne najviac za jeden kalendárny mesiac.

Oznámenie o zvyšovaní alebo znižovaní kyselín (príloha č. 18 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.)  sa zasiela najmenej 48 hodín pred začatím úpravy kyslosti. Zvyšovanie  obsahu kyselín možno vykonávať s výnimkou vinohradníckej oblasti Tokaj  len so súhlasom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka  SR.

Povolené spôsoby a hodnoty obohacovania,  zvyšovania a znižovania kyselín sú stanovené v prílohe VIII  nariadenia  Európskeho parlamentu  a Rady (EÚ) č. 1308/2013.

Kontakt: ÚKSÚP, Odbor vinohradníctva a vinárstva, Matúškova 21, 833 16 Bratislava.

Róbert Borský
t. č.: +421 2 59 880 209
email: robert.borsky@uksup.sk