4. kvalitatívny audit vykonávania DUS skúšok pre účely Európskej právnej ochrany.

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

Tím audítorov CPVO zložený z vedúceho oddelenia auditu pána Sergia Semona a technickej expertky Bogny Kowalczyk vykonal na ÚKSÚP, Odbore odrodového skúšobníctva už v poradí 4. kvalitatívny audit vykonávania DUS skúšok pre účely Európskej právnej ochrany.

Uvedený audit CPVO sa uskutočnil v dňoch 10. - 11. júna 2021 na skúšobných staniciach ÚKSÚP Nové Zámky a Spišské Vlachy. Audit prebiehal vzhľadom na aktuálne COVID - 19 opatrenia virtuálnou formou z auditovaných skúšobných staníc. Program pozostával z online výmeny informácií medzi audítorským tímom a expertmi z Odboru odrodového skúšobníctva vo forme prezentácií činnosti staníc, fungovania systému manažérstva kvality, tabuľkových prehľadov odrodových kolekcií, z ukážok využívania počítačových programov, zdieľania metodických príručiek a aplikácie štatistických postupov v praxi. Následne audit pokračoval online video prenosom z poľných a skleníkových pokusov DUS. Na skúšobnej stanici Nové Zámky boli prezentované skleníkové pokusy s melónmi, poľné pokusy s láskavcom, kukuricou cukrovou a makom siatym a na skúšobnej stanici Spišské Vlachy poľné pokusy s ďatelinovinami a trávnymi druhmi.

Splnením náročných kvalitatívnych požiadaviek sme získali pozitívne odporúčanie audítorského tímu pre rozšírenie akreditácie CPVO o dva nové poľné druhy a to mak siaty a ďatelinu plazivú, u ktorých budeme môcť vykonávať skúšanie nových odrôd pre účely Európskej právnej ochrany. Celkovo sa tak naše poverenie rozšíri na 30 poľných, zeleninových a ovocných druhov.

Výsledky všetkých doterajších auditov potvrdili kompetentnosť skúšobných staníc ÚKSÚP vykonávať DUS testy na európskej i celosvetovej úrovni a teda i vysokú profesionálnosť slovenských expertov, ktorí sa radia medzi európsku špičku v oblasti skúšania nových odrôd rastlín.