Informácia o aktualizácii žiadostí a tlačív Odboru odrodového skúšobníctva

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, Odbor odrodového skúšobníctva informuje žiadateľov, že pri podávaní žiadostí a tlačív pre danú sezónu je potrebné dodať ich aktuálne platnú verziu, ktorá sa nachádza na webovej stránke ÚKSÚP na https://www.uksup.sk/oos-ziadosti-a-tlaciva. Staré žiadosti a tlačivá na novú sezónu, počnúc oziminami 2021, už nebudú akceptované.

Zároveň chceme upozorniť na zmenu technického dotazníka u repky olejky, ktorá zahrňuje doloženie autorizácie ku osivu, kde osivo línie do DUS skúšania dodáva iná firma ako je uvedený žiadateľ. Technický dotazník je dostupný na https://www.uksup.sk/oos-td-olejniny-a-priadne-rastliny.

V Bratislave 18.06.2021