Informácia pre užívateľov Zoznamu autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

Pri zostavovaní Zoznamu autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod došlo k zmene uvádzania prípravkov povolených na paralelný obchod. Tieto prípravky už nie sú uvádzané v kapitole 2 „Rozsah povoleného použitia“, avšak sú uvedené, tak ako doteraz, v kapitole 1. 7 „Zoznam prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod“.

Dôvodom danej zmeny je sprehľadnenie zoznamu a zároveň platí, že rozsah použitia prípravkov povolených na paralelný obchod je v čase povolenia rovnaký, ako schválený rozsah použitia príslušných referenčných prípravkov.

Zároveň chceme upozorniť na fakt, že záväzné sú informácie uvedené v schválenej etikete. Používateľ je vždy povinný používať prípravok v súlade so schválenou etiketou. Schválené etikety sú zverejnené v Informačnom systéme prípravkov na ochranu rastlín ISPOR, pri jednotlivých prípravkoch, na web-stránke ÚKSÚP: http://pripravky.uksup.sk/

Kontrolný ústav ďalej informuje, že v informačnom systéme ISPOR, v záložke „Zelená kniha“ http://pripravky.uksup.sk/pripravok/zelena-kniha/list , boli doplnené dokumenty:

Názov
Dátum vydania
Veľkosť súboru
Zoznam použití_11.05.2021.xlsx
11.5.2021
1,30 MB
Vestník - oficiálny zoznam POR 2021.pdf
31.3.2021
4,28 MB