Odbor ochrany rastlín - Usmernenie pre uplatňovanie možnosti používania preexpirovaných prípravkov na ochranu rastlín

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

k praktickému uplatňovaniu § 5 ods. 11 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 51/2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 485/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípravkoch na ochranu rastlín v znení vyhlášky č. 117/2013 Z. z.

§ 5 ods. 11 znie:

„(11) Zmenou údajov v etikete podľa odseku 10 písm. i) nie je predĺženie dátumu spotreby prípravku na ochranu rastlín najviac o jeden rok od dátumu vykonania analýzy vzorky prípravku na ochranu rastlín akreditovaným27a) laboratóriom, z ktorej vyplýva, že zistený obsah účinnej látky a zistené chemické a fyzikálne vlastnosti prípravku na ochranu rastlín sa zhodujú s obsahom účinnej látky a chemickými a fyzikálnymi vlastnosťami prípravku na ochranu rastlín, na základe ktorých je prípravok na ochranu rastlín autorizovaný alebo povolený.“

Poznámka pod čiarou k odkazu 27a znie:

27a) Kapitola II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú.v. EÚ L218,13.8.2008).“.

Realizácia danej právnej úpravy v praxi:

  1. žiadateľom o laboratórnu analýzu prípravku na ochranu rastlín, ktorému uplynul dátum spotreby, môže byť držiteľ autorizácie, predajca (distribútor), prípadne konečný používateľ (poľnohospodársky subjekt);
  2. laboratórnu analýzu na obsah účinnej látky a fyzikálno-chemické vlastnosti prípravku môže vykonať laboratórium Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave (ďalej len „kontrolný ústav“) alebo iné akreditované laboratórium so sídlom v Slovenskej republike alebo v ktorejkoľvek inej členskej krajine EÚ;
  3. ak má žiadateľ záujem o vykonanie laboratórnej analýzy kontrolným ústavom, žiadosť o vykonanie analýzy a posúdenie zhody spolu so vzorkou exspirovaného prípravku doručí na nasledovnú adresu:

Odbor ochrany rastlín

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Matúškova 21

833 16 Bratislava

  • ak žiadateľ vykoná laboratórnu analýzu v inom akreditovanom laboratóriu, predkladá kópiu výsledku laboratórnej analýzy spolu s požiadavkou o posúdenie zhody na odbor ochrany rastlín kontrolného ústavu;
  • vo výsledku laboratórnej analýzy musí byť uvedené číslo šarže a množstvo prípravku na ochranu rastlín, ktoré sa k tomuto číslu šarže viaže a bude uvádzané na trh v Slovenskej republike, prípadne používané konečným používateľom (ak je žiadateľom konečný používateľ);
  • laboratórna analýza je platná jeden rok od dátumu vykonania laboratórnej analýzy vzorky prípravku na ochranu rastlín;
  • výsledok laboratórneho rozboru sa vzťahuje len na danú šaržu prípravku na ochranu rastlín, ktorý bol predložený na laboratórnu analýzu;
  • posúdenie zhody vykonáva kontrolný ústav;
  • výsledok laboratórnej analýzy spolu s posúdením zhody a faktúrou za vykonané činnosti doručí odbor ochrany rastlín kontrolného ústavu žiadateľovi;
  • pri uvádzaní na trh v Slovenskej republike prípravku na ochranu rastlín po dátume spotreby s kladným výsledkom laboratórneho rozboru, musí každú dodávku konečnému používateľovi sprevádzať kópia výsledku laboratórneho rozboru a kópia kladného stanoviska k posúdeniu zhody vypracované kontrolným ústavom, ktorých kópie zostávajú aj u konečného používateľa (odberateľa) prípravku na ochranu rastlín.

V Bratislave, dňa 21.4.2021