ORP -Neobnovenie schválenia účinnej látky mancozeb

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP


Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len „kontrolný ústav“) oznamuje, že vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2020/2087 sa neobnovilo schválenie účinnej látky mancozeb, v dôsledku čoho kontrolný ústav zruší autorizácie a povolenia na paralelný obchod prípravkov na ochranu rastlín s touto účinnou látkou. 

Autorizácie a povolenia prípravkov na ochranu rastlín s účinnou látkou mancozeb sa budú rušiť k 4. júlu 2021, pričom doba odkladu na dopredaj, skladovanie, používanie a zneškodnenie bude umožnená v súlade s nariadením do 4. januára 2022

Odporúčame preto poľnohospodárskej verejnosti brať tieto skutočnosti do úvahy pri plánovaní nákupu a aplikácie týchto prípravkov na ochranu rastlín.