Upozornenie na obmedzenie používania osiva namoreného prípravkami na ochranu rastlín s účinnou látkou metalaxyl-M

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP


Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave upozorňuje pestovateľskú verejnosť na obmedzenia používania prípravkov na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky metalaxyl-M a na obmedzenia používania osiva namoreného takýmito prípravkami. Obmedzenia sa týkajú zákazu morenia osív, ktoré sa budú vysievať na poli a zákazu vysievania na poliach osiva namoreného takýmito prípravkami a budú sa uplatňovať  od 1. júna 2021. Uvedené obmedzenia vyplývajú z vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 2020/617, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh obnovuje schválenie účinnej látky metalaxyl-M a obmedzuje používanie semien ošetrených prípravkami na ochranu rastlín s jej obsahom a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011. Na základe tohto nariadenia sa budú autorizácie prípravkov na ochranu rastlín, resp. autorizované použitia, ktoré sú určené na morenie osiva na vysievanie na poli k 1. júnu 2021 rušiť, pričom po tejto lehote nebude povolený ani dopredaj a dopoužívanie existujúcich zásob prípravkov na ochranu rastlín a ani dopoužívanie (vysiatie) už namoreného osiva na poli. Použitie prípravkov na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky metalaxyl-M na morenie osiva určeného na vysievanie na poli, ako aj vysievanie osiva namoreného prípravkom s účinnou látkou metalaxyl-M na poli bude od 1. júna 2021 pokladané za porušenie platných právnych predpisov a môže byť sankcionované.