Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2019/1381 o transparentnosti a udržateľnosti hodnotenia rizika na úrovni EÚ v potravinovom reťazci – upozornenie pre držiteľov autorizácií prípravkov na ochranu rastlín

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP


Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, odbor registrácie pesticídov upozorňuje držiteľov autorizácií prípravkov na ochranu rastlín, že od 27. marca 2021 sa začne uplatňovať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2019/1381 o transparentnosti a udržateľnosti hodnotenia rizika na úrovni EÚ v potravinovom reťazci (ďalej len „nariadenie o transparentnosti“), cieľom ktorého je zvýšiť transparentnosť hodnotenia rizika v potravinovom reťazci. Kľúčovými aspektmi nariadenia o transparentnosti je posilnenie spoľahlivosti, objektivity a nezávislosti vedeckých štúdií predložených úradu EFSA a posilnenie riadenia úradu EFSA s cieľom zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť úradu. Nariadenie o transparentnosti vzniklo ako reakcia na európsku občiansku iniciatívu pre pesticídy a na výsledky preskúmania všeobecného nariadenia o potravinovom práve, ktoré bolo ukončené v januári 2018. Nariadením o transparentnosti sa okrem iného novelizuje aj nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní na trh prípravkov na ochranu rastlín na trh a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín, takže ovplyvňuje aj hodnotenie účinných látok a autorizáciu prípravkov na ochranu rastlín.  Znenie nariadenia o transparentnosti je dostupné na stránke eurlexu na

http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1381/oj

Ďalšie základné informácie o nariadení o transparentnosti sú k dispozícii na webovej stránke Európskej komisie

https://ec.europa.eu/food/safety/general_food_law/transparency-and-sustainability-eu-risk-assessment-food-chain_en

V rámci procesu implementácie nariadenia o transparentnosti úrad EFSA zverejnil podrobnosti o tom, ako budú nové pravidlá a opatrenia uvedené v nariadení fungovať v praxi (dokument Practical arrangements – Praktické opatrenia). Praktické opatrenia sú zamerané predovšetkým na zainteresované strany, ako sú žiadatelia, ktorým by mali pomôcť lepšie pochopiť, ako ich nové procesy a nástroje ovplyvňujú a aké úpravy je potrebné vykonať, aby mohli efektívne fungovať v novom prostredí. Boli vypracované na základe rozsiahlych konzultácií so zainteresovanými stranami, Európskou komisiou a členskými štátmi EÚ v priebehu roku 2020 a pokrývajú oblasti ako proaktívna transparentnosť, dôvernosť, oznamovanie štúdií, poradenstvo pred predložením a konzultácie s tretími stranami. Praktické opatrenia sú dostupné na stránke EFSA na

https://www.efsa.europa.eu/en/corporate/pub/tr-practical-arrangements?utm_medium=email&utm_source=art36&utm_campaign=trec01

Úrad EFSA tiež zverejnil praktické opatrenia o spracovávaní žiadostí o prístup k dokumentom, ktoré má EFSA k dispozícii, ktorú sú dostupné na

processing of applications for access to documents  

Na ďalšiu podporu zúčastnených strán bude EFSA v priebehu nasledujúcich týždňov a mesiacov pripravovať celý rad podporných materiálov, ako sú animované výukové programy, ako aj organizovať sériu školení. Kalendár plánovaných aktivít je k dispozícii na stránke EFSA website.