Ilegálne prípravky na ochranu rastlín v Slovenskej republike

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

Vzhľadom na začiatok pestovateľskej sezóny Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky upozorňuje používateľov prípravkov na ochranu rastlín na vysoké riziko nákupu ilegálnych prípravkov, medzi ktorými sú aj falšované prípravky, ktorých pôvod a zloženie nie sú známe, a teda môžu prestavovať riziko ako pre ošetrované rastliny, tak aj pre zdravie ľudí
a pre životné prostredie. 

Z dôvodu prevencie vyzývame pestovateľov, aby sa pri nákupe prípravkov na ochranu rastlín riadili platným Zoznamom autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod (tzv. Zelená kniha), ktorý je zverejnený na webovom sídle Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave (ÚKSÚP).

(https://www.uksup.sk/orp-zoznamy)

ÚKSÚP zároveň prevádzkuje verejnú webovú aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín
a pomocných prípravkov s názvom „Informačný systém pre prípravky na ochranu rastlín“. http://pripravky.uksup.sk/pripravok/search

Pri kúpe prípravkov na ochranu rastlín odporúčame od svojich dodávateľov vyžadovať číslo rozhodnutia o autorizácii alebo číslo rozhodnutia o povolení paralelný obchod ponúkaných prípravkov. Odporúčame nakupovať prípravky od spoľahlivých dodávateľov (princíp „poznaj svojho dodávateľa“). Zároveň upozorňujeme, že popis tovaru na baleniach sa môže odlišovať od popisu tovaru
na sprievodných a fakturačných dokladoch.

V prípade podozrenia na nelegálnosť prípravkov je potrebné bezodkladne kontaktovať príslušného fytoinšpektora v danom regióne resp. ďalších zástupcov Odboru ochrany rastlín ÚKSÚP, prípadne Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) alebo Kriminálny úrad finančnej správy (KUFS). 

Kontakty na fytoinšpekciu Slovenskej republiky

http://www.uksup.sk/oor-kontakty/

 

kontakt na MPRV SR 

Ilegalne.pripravky@land.gov.sk

 

zelená linka KÚFS 0800 110 110 alebo 

oskufs@financnasprava.sk