Oznam o zmene miesta dodania osiva slnečnice ročnej

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

Zmena adresy pre dodávanie osiva slnečnice ročnej do Štátnych odrodových skúšok

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, Odbor odrodového skúšobníctva informuje žiadateľov, že osivo slnečnice ročnej do štátnych odrodových skúšok je potrebné dodať v termíne do 28.2.2021 na adresu: Skúšobná stanica ÚKSÚP Veľké Ripňany,  Topoľčianska 488/29, 956 07 Veľké Ripňany

Množstvo osiva do Štátnych odrodových skúšok je uvedené v prílohe č.2 k Metodickému pokynu ÚKSÚP č.15/2017 na adrese https://www.uksup.sk/storage/app/uploads/public/5d9/348/20b/5d934820b7544812201755.pdf

V prípade nedodržania termínu dodania osiva kontaktujte plodinového špecialitu pre slnečnicu ročnú Ing. Radoslav Kabaštu.

V Bratislave 15.02.2021