Novela vyhlášky MPRV SR č. 485/2011 Z. z. (ORP)

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

Novela vyhlášky MPRV SR č. 485/2011 Z. z.

 

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave informuje držiteľov autorizácií prípravkov na ochranu rastlín a potenciálnych žiadateľov o autorizáciu, že 9. februára 2021 bola v Zbierke zákonov Slovenskej republiky zverejnená vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 1. februára 2021, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 485/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípravkoch na ochranu rastlín v znení vyhlášky č. 117/2013 Z. z.

Vyhláška je účinná od 15. februára 2021 a je dostupná na   https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/51/20210215