Upozornenie pre držiteľov autorizácií a držiteľov povolení na paralelný obchod prípravkov na ochranu rastlín a pomocných prípravkov v ochrane rastlín

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len „kontrolný ústav“) upozorňuje držiteľov autorizácií a držiteľov povolení na paralelný obchod prípravkov na ochranu rastlín a/alebo pomocných prípravkov v ochrane rastlín na povinnosť nahlásiť do 31. januára 2021 údaje o predaji prípravkov na ochranu rastlín a/alebo pomocných prípravkov v ochrane rastlín za rok 2020, ktorá im vyplýva z § 35 ods. 4 zákona č. 405/2011 o rastlinolekárskej starostlivosti a/alebo z § 25 ods. 6 zákona č. 387/2013 o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín. Údaje je potrebné spracovať do tabuľky, ktorá je zverejnená na web-stránke kontrolného ústavu na

https://www.uksup.sk/orp-tlaciva-pre-por (tlačivá pre prípravky na ochranu rastlín)

https://www.uksup.sk/orp-tlaciva-pre-pomocne-pripravky/ (tlačivá pre pomocné prípravky)

Hlásenie sa zasiela na adresu

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
odbor registrácie pesticídov

Matúškova 21
833 16 Bratislava