BREXIT - informácie Odboru ochrany rastlín

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

Viac informácií k dovozu a vývozu rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov nájdete v týchto odkazoch:

Informácie Európskej Komisie pre oblasť zdravia rastlín

Informácie Európskej Komisie v oblasti uvádzania osiva a iného rastlinného množiteľského materiálu na trh

Informácie o dovoze a vývoze tovaru na hraniciach Európskej Únie a Spojeného kráľovstva od 1. januára 2021

Dovoz a vývoz rastlín a rastlinných produktov
Dovoz rastlín a rastlinných produktov z EÚ do Spojeného kráľovstva a Severného Írska
Dovoz z EÚ do Spojeného kráľovstva od 1. januára 2021

BREXIT doplnky v EÚ legislatíve:

2020/2210, ktorým sa menia prílohy III, VI, VII, IX, X, XI a XII k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/2072, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa chránenej zóny Severného Írska a zákazy uvádzania rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov zo Spojeného kráľovstva do Únie, ako aj príslušné požiadavky

2020/2211, ktorým sa mení príloha VI k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/2072, pokiaľ ide o Spojené kráľovstvo

2020/2190 ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2019/2124, pokiaľ ide o úradné kontroly na hraničnej kontrolnej stanici, z ktorej tovar opúšťa Úniu, a o určité ustanovenia o tranzite a prekládke

2020/2219 o rovnocennosti množiteľského a sadivového zeleninového materiálu iného ako osivo a množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia vyprodukovaných v Spojenom kráľovstve 

Súhrn všetkých informácii o  BREXIT-e