Upozornenie na karanténne bakteriózy zemiakov

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

Karanténnymi ochoreniami zemiakov, ktoré boli na území Slovenska už niekoľkokrát zistené, sú bakteriálna krúžkovitosť (Clavibacter sepedonicus) a hnedá hniloba zemiaka (Ralstonia solanacearum). V boji proti týmto dvom chorobám vydáva Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave rastlinolekárske opatrenia, ktorých cieľom je uvedené karanténne ochorenia eradikovať. Pri oboch ochoreniach je dôležitým rastlinolekárskym opatrením nákup výhradne zdravého sadivového materiálu, ktorý pochádza zo zdravého sadiva, ktoré podlieha laboratórnemu testovaniu  Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave odporúča nakupovať sadivo od dodávateľov, ktorí spĺňajú všetky náležité rastlinolekárske podmienky pre uvádzanie svojho sadiva na trh, najmä označenie úradnou náveskou a rastlinným pasom. V prípade výskytu jedného z uvedených ochorení sa nemôžu sadiť zemiaky na ten istý pozemok aspoň dva roky po sebe pri bakteriálnej krúžkovitosti a 5 – 7 rokov pri hnedej hnilobe zemiakov. Okrem toho dotknutý pestovateľ má ďalšie obmedzenia v pestovaní a uvádzaní svojej produkcie na trh. Podozrenie z výskytov je potrebné hlásiť buď telefonicky (02/59 88 03 42), e-mailom (ochrana@uksup.sk) alebo písomne na oficiálnu adresu ÚKSÚP-u.

Ing. Ivana Bugriová

ÚKSÚP – OOR

9.11.2020