ORP - Vplyv Brexitu na autorizácie a povolenia na paralelný obchod prípravkov na ochranu rastlín, ktorých držitelia majú sídlo v Spojenom kráľovstve

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

Vplyv Brexitu na autorizácie a povolenia na paralelný obchod prípravkov na ochranu rastlín, ktorých držitelia majú sídlo v Spojenom kráľovstve

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len „kontrolný ústav“) oznamuje, že podľa zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti musí mať držiteľ autorizácie prípravku na ochranu rastlín alebo držiteľ povolenia na paralelný obchod sídlo v členskom štáte EÚ. V súvislosti s odchodom Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“) bolo ustanovené prechodné obdobie, dokedy bude možné držiteľov autorizácie a držiteľov povolenia na paralelný obchod so sídlom v Spojenom kráľovstve pokladať ešte za držiteľa autorizácie, resp. držiteľa povolenia na paralelný obchod so sídlom v členskom štáte. Táto lehota bola ustanovená do 31. decembra 2020. Vzhľadom na to, že od 1. 1. 2021 by už v Slovenskej republike nemali byť autorizované alebo povolené prípravky na ochranu rastlín, ktorých držiteľ autorizácie alebo držiteľ povolenia nemá sídlo v členskom štáte EÚ, kontrolný ústav začne konanie o zrušení autorizácií a povolení na paralelný obchod všetkých prípravkov na ochranu rastlín, pre ktoré nebola autorizácia alebo povolenie prevedené na spoločnosť so sídlom v EÚ.