ORP-Neobnovenie schválenia účinných látok beta-cyfluthrin a bromoxynil

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

Neobnovenie schválenia účinných látok beta-cyfluthrin a bromoxynil

 

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len „kontrolný ústav“) informuje držiteľov autorizácií prípravkov na ochranu rastlín, držiteľov povolení na paralelný obchod a používateľov prípravkov na ochranu rastlín, že nariadením Komisie č. 2020/892 sa neobnovilo schválenie účinnej látky beta-cyfluthrin a nariadením Komisie č. 2020/1276 sa neobnovilo schválenie účinnej látky bromoxynil, v dôsledku čoho kontrolný ústav zruší autorizácie a povolenia na paralelný obchod prípravkov na ochranu rastlín. Autorizácie a povolenia prípravkov na ochranu rastlín s účinnou látkou beta-cyfluthrin sa budú rušiť k 20. januáru 2021, pričom doba odkladu na dopredaj, skladovanie, používanie a zneškodnenie bude umožnená v súlade s nariadením do 20. júla 2021. Autorizácie a povolenia prípravkov na ochranu rastlín s účinnou látkou bromoxynil sa budú rušiť k 17. marcu 2021, pričom doba odkladu na dopredaj, skladovanie, používanie a zneškodnenie bude umožnená v súlade s nariadením do 17. septembra 2021. Odporúčame preto poľnohospodárskej verejnosti brať tieto skutočnosti do úvahy pri plánovaní nákupu a aplikácie týchto prípravkov na ochranu rastlín.