PONUKA SLUŽIEB v oblasti biomasy

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

PONUKA SLUŽIEB

Odbor pôdy, hnojív a obnoviteľných zdrojov energií

Referát obnoviteľných zdrojov energií – pracovisko Rovinka

 

V oblasti poľnohospodárskej biomasy ponúka ÚKSÚP v Bratislave pre záujemcov z radov podnikateľov z agrorezortu ale aj komunálnej a priemyselnej sféry nasledovné služby:

  • Poradenstvo v oblasti využívania poľnohospodárskej biomasy na energetické účely
  • Analýzu produkcie biomasy v podniku či obci, jej identifikáciu a kvantifikáciu
  • Výpočet energetického potenciálu biomasy vhodnej na energetické využitie
  • Vypracovanie štúdií využívania biomasy pre konkrétne podmienky záujemcu
  • Návrhy technického riešenia a zloženia technologickej linky na energetické využívanie biomasy
  • Rozbor mechanických a fyzikálno - chemických vlastností biomasy vhodnej na energetické využitie ako tuhého paliva
  • Stanovenie výťažnosti bioplynu vhodných vstupných materiálov do bioplynových staníc
  • Školenie záujemcov o problematiku využívania poľnohospodárskej biomasy na energetické účely

Bližšie informácie poskytne:

Ing. Štefan Pepich, PhD. – 02/ 32 786 317; stefan.pepich@uksup.sk  - odborný zamestnanec Referátu obnoviteľných zdrojov OPHOZE

PhDr. Ildikó Maggioni Brázová – 02/ 59 880 339; ildiko.brazova@uksup.sk  - riaditeľka OPHOZE