Hlásenie o stave zásob vína a muštu do 7.9.2020

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

Vážení vinári a obchodníci s vinárskymi  produktami, upozorňujeme Vás na povinnosť vyplývajúcu zo zákona č.  313/2009 Z. z. a z delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2018/273,  oznámiť ÚKSÚP, Odboru vinohradníctva a vinárstva do 7. septembra 2020  stav zásob vína a muštu k 31.7.2020. (hlásenie - príloha č. 12 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.)

V hlásení sa uvádzajú zásoby, ktoré má  vinár, obchodník uskladnené vo vlastnej prevádzke alebo u iného  subjektu. Posiela sa aj nulové hlásenie. Za zásoby sa považujú všetky  vinárske produkty uložené v nádobách (sud, tank, cisterna, sklenené  a   plastové nádoby), vo fľašiach, bag-in-boxoch. Víno a mušt pochádzajúci zo Spoločenstva (EÚ) alebo tretích krajín uvádza vinár v časti zásoby  u obchodníkov. Obchodník, ktorého predaj vinárskych produktov  neprevyšuje 200 hl v kalendárnom roku, hlásenie nepodáva.

Na vinára a obchodníka, ktorý si neplní    povinnosť podávať hlásenie alebo nepodá hlásenie do termínu, sa   vzťahujú  administratívne sankcie podľa čl. 48 delegovaného nariadenia   Komisie  (EÚ) 2018/273. V prípadoch závažného alebo opakovaného   neplnenia  povinnosti podávať hlásenie v termíne, nemá dotknutý   hospodársky subjekt  nárok na využívanie podporných opatrení  stanovených  v čl. 47 a 50  nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 na dané účtovné  obdobie  alebo nasledujúce  účtovné obdobie. V prípade chýbajúcich  alebo  nepresných informácii  v hlásení sa pomoc, ktorá sa má vyplatiť  úmerne  zníži o sumu stanovenú  príslušným orgánom, a to v závislosti od   závažnosti porušenia.

Kontakt: ÚKSÚP, Odbor vinohradníctva a vinárstva, Matúškova 21, 833 16 Bratislava.

Róbert Borský
t.č.: +421 2 59 880 209
email: robert.borsky@uksup.sk