Postup pre povoľovanie leteckých aplikácií prípravkov na ochranu rastlín v 1. stupni ochrany prírody a krajiny

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

Uvedený materiál slúži na informovanie odbornej verejnosti (žiadateľov o letecké aplikácie prípravkov na ochranu rastlín a pomocných prípravkov v ochrane rastlín (ďalej len „pomocný prípravok“) a subjektov letecky aplikujúcich prípravky na ochranu rastlín a pomocné prípravky) o postupoch v rámci povoľovania leteckých aplikácií prípravkov na ochranu rastlín a pomocných prípravkov Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym (ďalej len „ÚKSÚP“) podľa zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 405/2011) a zákona č. 387/2013 Z. z. o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 387/2013“).