UFI kódy – upozornenie pre držiteľov autorizácií prípravkov na ochranu rastlín a pomocných prípravkov a držiteľov povolenia na paralelný obchod (ORP)

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

UFI kódy – upozornenie pre držiteľov autorizácií prípravkov na ochranu rastlín a pomocných prípravkov a držiteľov povolenia na paralelný obchod

Odbor registrácie pesticídov upozorňuje držiteľov autorizácií prípravkov na ochranu rastlín a pomocných prípravkov a držiteľov povolenia na paralelný obchod, že podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (ďalej len „nariadenie 1272/2008“) bude povinnosť uvádzať na etikete alebo balení prípravkov na ochranu rastlín a pomocných prípravkov, ktoré sú klasifikované z hľadiska nebezpečenstva pre zdravie alebo fyzikálneho nebezpečenstva tzv. UFI kódy (Unic Formula Identifier). Povinnosť sa nevzťahuje na zmesi klasifikované len ako plyny pod tlakom alebo výbušniny (nestabilné výbušniny alebo výbušniny podtriedy 1. až 1.6). Informácie o UFI kóde, ako aj špecifické informácie o prípravku sa musia tiež poskytnúť Národnému toxikologickému a informačnému centru.

Táto povinnosť platí od 1. januára 2021. Pre zmesi, ktoré už boli notifikované podľa doterajších predpisov platí prechodné obdobie do 1. januára 2025.

Bližšie informácie ohľadom týchto povinností sú k dispozícii na stránke ECHA (Európska chemická agentúra) na:

https://poisoncentres.echa.europa.eu/

https://poisoncentres.echa.europa.eu/documents/22284544/27487986/msd_en.pdf/982d9115-58cb-75c8-80ae-8eb16f5c0009

https://echa.europa.eu/sk/guidance-documents/guidance-on-clp

V prípade otázok a nejasností odporúčame kontaktovať asistenčné pracovisko Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky – kontakt je uvedený na

https://echa.europa.eu/sk/-/slovakia-helpdesk

Za uvedenie UFI kódu na etikete alebo balení prípravku, ak je to podľa nariadenia 1272/2008 potrebné, zodpovedá držiteľ autorizácie prípravku na ochranu rastlín alebo pomocného prípravku alebo držiteľ povolenia na paralelný obchod.

UFI kód nie je súčasťou požiadaviek na označovanie prípravkov na ochranu rastlín podľa nariadenia komisie (EÚ) č. 547/2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o požiadavky na označovanie prípravkov na ochranu rastlín, ani vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín, a preto kontrolný ústav nemá v kompetencii UFI kódy schvaľovať a posudzovať ich správnosť. Z uvedeného dôvodu vzor etikety zostáva nezmenený a označenie prípravku UFI kódom bez schválenia kontrolného ústavu nie je v rozpore s § 33 zákona 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona NR SR č. 145/ o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, ani s § 16 zákona č. 387/2013 Z.z. o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov.